Medisinsk forskning i Norge og i utlandet viser en økende tendens til at generalisert medisin ikke gir de ønskede resultatene. Dette gjelder innen flere medisinske fagfelt, inkludert kreftforskning, forskning på pandemier og forskning på resistente bakterier for å nevne noen.

Tradisjonell evidensbasert medisin

Medisinvitenskapen har de siste århundrene vært evidensbasert. For at en medisin eller forskning skal være å anse som validert så måtte resultatene kunne reproduseres flere ganger. Eller sagt på en annen måte; en medisin må kunne virke like godt på person A som person B.

Ulempen med evidensbasert medisin er at behandlingsmetoder og medikamenter som vanskelig kan etterprøves nøyaktig også blir forkastet.

Sykdomsklassifisering og diagnosesystemene

Det medisinske fagmiljøet og forskermiljøet har også skapt et system for å klassifisere sykdommer og sette diagnoser. Dette systemet støtter oppunder den evidensbaserte medisin ved at en viss diagnose fører til en spesifikk behandling.

Nyere forskning viser nå til at det er en høy sannsynlighet for at dette systemet må revurderes ettersom mange sykdommer og tilstander ikke lenger svarer til den spesifikke behandlingen på samme måte som før.

Persontilpasset behandling

Det er flere krefttyper som svarer dårligere og dårligere på tradisjonell medisin. Dette gjelder spesielt magekreft og tarmkreft, men også en rekke andre krefttyper. Det er også flere andre kjente medisinske tilstander som MS, ME og lignende som har vist seg å svare bedre på persontilpasset behandling.

En persontilpasset behandling legges opp ved at man ser på blant annet DNA generelt og bakterieflora i tarmen. Selv om dette er på et tidlig stadium så viser de foreløpige resultatene at tarmbakterier kan påvirke utviklingen av mage- og tarmkreft. De samme studiene viser også at sammensetning av tarmfloraen er svært individuell.

Studier i Israel og i andre fagmiljøer i Europa viser blant annet at forskjeller i mage-tarmbakterien kan være en årsak til fedme. Noen sammensetning gir et mer effektivt opptak av fettstoffer enn andre.

Dette er bare noen av de mange studiene som nå retter fokus mot individuelle forskjeller og behandlinger.

Utfordringene med individbasert behandling og forskning

Selv om forskningen innen individbasert behandling er svært lovende, så er det også store utfordringer tilknyttet en slik behandlingsmetode.

Det er svært høye kostnader tilknyttet medisinsk forskning og det er store rom for feil. Man vet enda ikke nok for å kunne fastslå om individbasert behandling vil gi så store fordeler som mange antar. Mange av sykdommene man ønsker å behandle har et relativt hurtig forløp. Dette betyr at det kan være vanskelig å se effekten av behandlingen ettersom mange av pasientene fort blir for syke til at man kan se effekten av behandlingen.

Det er også mange utfordringer knyttet til å avgjøre hvordan man skal produsere den nødvendige medisinen, ettersom doser og sammensetninger skal være individrettet.

Det er sannsynlig at man må utvikle en viss type klassifisering og generalisering selv om man skal fokusere på individuelle behandlingsformer. Sannsynligvis vil man få et diagnosesystem med flere nivåer. Det første nivået vil være likt det diagnosesystemet vi har i dag, og man vil kunne begynne en standard behandling. Så vil man kunne tilpasse denne behandlingen ytterligere ved behov ved å gå igjennom flere spesialiserte og individbaserte diagnoselister for å ende opp med en individbasert behandling.